Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN (ALV)

EP PLUS B.V.B.A. (EP plus)

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopsovereenkomst tussen EP plus, hierna genoemd de verkoper, en zijn klant, hierna genoemd de koper.

De koper erkent een exemplaar v/d ALV ontvangen te hebben, voorafgaand aan de verkoopovereenkomst, en aanvaardt deze. Afwijkingen op deze ALV zijn enkel toegestaan indien deze schriftelijk tussen beide partijen werden overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN

Onze technische en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. Prijzen gelden in Euro, excl. BTW, tenzij anders aangegeven. Technische informatie en aanbevelingen worden uitsluitend als leidraad verstrekt en zijn niet bindend.

3. PRODUCTSPECIFICATIES

De producent v/d aangeboden producten levert overeenkomstig de specificaties en normen, vastgelegd in de aan de koper verstrekte technische documentatie. De producent levert ter staving analyse- en oorsprongscertificaten af aangaande de geleverde producten. Deze documenten kunnen door de koper worden opgevraagd.

4. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper levert conform de schriftelijk afgegeven technische en prijsaanbiedingen, die voorafgaand aan de verkoopovereenkomst door de koper worden gekend en aanvaard. Indien de geleverde producten afwijken v/d door de producent gepubliceerde specificaties en normen, en de koper dientengevolge een gegronde klacht heeft ingediend, worden de afwijkende producten terug genomen en vervangen. Tijdens de klachtafhandeling en daarna blijft de verkoper eigenaar v/d geleverde producten, overeenkomstig hieronder vermeld punt 5. De verkoper staat niet in voor het uiteindelijke gebruik en de toepassingswijze v/d door hem geleverde producten, en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. schade die ontstaat door een verkeerd gebruik of verkeerde toepassingswijze.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkoper blijft eigenaar v/d geleverde producten, totdat de koper voldaan heeft aan alle bepalingen v/d verkoopovereenkomst. Indien de koper deze bepalingen niet nakomt, zal de verkoper de koper in gebreke stellen, en is gerechtigd de geleverde producten terug te vorderen. De kosten die hierbij ontstaan zijn ten laste v/d in gebreke gestelde koper.

Bij de eigendomsoverdracht verwerft de koper geen rechten m.b.t. de handelsmerken v/d verkoper of de betrokken producenten/leveranciers.

De verkoopovereenkomst geeft geen van beide partijen toelating tot overdracht van rechten en plichten aan een derde partij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. OVERMACHT

Bij overmacht, d.w.z. omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen, en die het hem onmogelijk maken zijn verbintenissen na te komen, worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper jegens de koper opgeschort. Bij overmacht kan de koper geen rechten laten gelden jegens de verkoper, noch enige vorm van schadevergoeding opeisen.

7. LEVERTERMIJN

De levertermijn gaat in nadat de verkoper een officiële, schriftelijke bestelling van de koper ontvangen heeft en deze schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.

De overeengekomen levertermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8. DEELLEVERINGEN

Indien de levering niet in een keer kan plaatsvinden, zal de verkoper de levering in gedeelten uitvoeren, in overleg met de koper. De verkoper is dan bevoegd elk gedeelte separaat te factureren.

9. VERVOER EN STOCKAGE

De vervoerskosten zijn ten laste v/d koper, tenzij anders overeengekomen.

Het vervoer vindt plaats naar de productiesite of het magazijn v/d koper, tenzij de bestemming schriftelijk anders bepaald werd tussen de koper en de verkoper.

Nadat de levering door de verkoper heeft plaatsgevonden, is de koper verantwoordelijk voor de stockage en houdbaarheid v/d geleverde producten. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. veranderingen aan het product, verlies, diefstal of enig ander risico waaraan de geleverde producten worden blootgesteld na levering ervan. Overname van deze risico’s vindt plaats, ook al heeft er nog geen eigendomsoverdracht plaatsgevonden.

10. KLACHTEN

Klachten dienen z.s.m. schriftelijk bekend gemaakt te worden, met aangifte van alle relevante details waarop de klacht gebaseerd is. De verkoper handelt gefundeerde en aanvaarde klachten z.s.m. af, overeenkomstig hoger vermeld punt 4.

Eventueel afwijkende producten dienen z.s.m. ter beschikking van de verkoper gesteld te worden voor afhaling, en mogen alleszins niet in gebruik genomen worden.

Het indienen v/e klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsplicht.

Klachten maken deel uit v/e afzonderlijk dossier, worden individueel en separaat afgehandeld, en geven geen aanleiding tot vermindering of aanpassing v/h factuurbedrag gerelateerd aan de klacht. Hierbij blijven de prijzen van toepassing die werden overeengekomen in de oorspronkelijke overeenkomst, zoals ook alle andere bepalingen v/d oorspronkelijke factuur onverminderd geldig blijven.

Eventuele door de koper ingediende claims kunnen nooit hoger bedragen dan de contractwaarde v/d gereclameerde producten.

11. BETALINGEN

De standaard betalingstermijn van EP plus bedraagt 30 dagen netto, vanaf de leverdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De verkoper is gerechtigd voorafbetaling v/d factuur te eisen, alvorens tot levering of voortzetting van leveringen over te gaan.

Betalingen dienen te gebeuren door overschrijving op het IBAN rekeningnr. BE36 0016 3601 0181, BIC code GEBABEBB v/d bank BNP PARIBAS FORTIS.

Het te betalen totaalbedrag dient steeds integraal overgemaakt te worden, zonder aftrek van bank- of andere kosten.

Na verstrijken v/d overeengekomen betalingstermijn is de koper in verzuim, zonder enige ingebrekestelling, en geldt er op het factuursaldo een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 25,00 €.

Bij blijvende wanbetaling, ondanks aanmaning per aangetekend schrijven, kan het dossier overgemaakt worden aan een gespecialiseerde derde, die gemandateerd wordt voor de inning v/h openstaande saldo, incl. schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke interesten, een vaste inningskost van 25,00 € en een forfaitaire vergoeding van 20 % op het verschuldigde factuurbedrag.

12. BEËINDIGING V/D OVEREENKOMST

Indien na het sluiten v/e verkoopovereenkomst blijkt dat er gegronde redenen bestaan om te veronderstellen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de verkoopovereenkomst eenzijdig op te schorten of te annuleren, e.e.a. onverminderd het recht van de verkoper om schadevergoeding te eisen.

13. GESCHILLEN

Bij geschillen is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.

EP plus BV
Van Luppenstraat 35
2018 Antwerpen
België
info@epplus.be
epplus.be
BTW: BE 0829 184 803
BTW: NL 8255 494 25 B01
Bank: BNP Paribas Fortis
IBAN: BE36 0016 3601 0181
BIC: GEBABEBB